Gohliser Str. 29/Poetenweg 1 (Leipzig)

BGF 2.000
GDV € 8.000.000